Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι Τελικοί χρήστες

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Ghent, Βέλγιο, (VAT BE0543469620), εφεξής «Bakeronline», και θεωρούμε πολύ σημαντικά τα δικαιώματά σας. Οι παρόντες γενικοί όροι παρέχουν πληροφορίες για τη νομική κατάστασή σας κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, της εφαρμογής του ιστοτόπου και της εφαρμογής, εφεξής «Υπηρεσίες». Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Οι όροι αυτοί ισχύουν για όλες τις προσφορές, τις παραγγελίες, τις συμφωνίες,… (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στη και/ή μέσω της Bakeronline.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Bakeronline παρέχει μια πλατφόρμα επικοινωνίας, παραγγελιών και συναλλαγών σε καταχωρημένους εμπόρους και τους πελάτες τους, τους τελικούς χρήστες. Μέσω των Υπηρεσιών της Bakeronline οι εγγεγραμμένοι τελικοί χρήστες μπορούν να παραγγείλουν (και εφόσον ισχύει, να πληρώσουν) ηλεκτρονικά στους καταχωρημένους εμπόρους. Η Bakeronline δεν είναι συμβαλλόμενος ούτε μεσολαβητής αλλά παρέχει μόνο την απαραίτητη υποδομή στους καταχωρημένους εμπόρους και τους τελικούς χρήστες.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάθε τελικός χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας πρέπει να εγγραφεί υποχρεωτικά. Το έντυπο εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί στο σύνολό του και με ειλικρίνεια. Με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών. Η Bakeronline έχει το δικαίωμα να απορρίψει την εγγραφή σας ή σε περίπτωση κατάχρησης ή απάτης να την ακυρώσει. Η εγγραφή δεν εγείρει αξιώσεις. Η σύμβαση μεταξύ της Bakeronline και του τελικού χρήστη για τη χρήση των Υπηρεσιών της Bakeronline συνάπτεται τη στιγμή της εγγραφής και μετά την επιβεβαίωση από τη Bakeronline, κατά κανόνα, μέσω email ή παροχής πρόσβασης στον τελικό χρήστη στις Υπηρεσίες.
Ο τελικός χρήστης δεσμεύεται να προφυλάσσει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τον κωδικό πρόσβασής του και τα άλλα δεδομένα (προσωπικού χαρακτήρα) που καταχώρησε κατά και μετά την εγγραφή του στις Υπηρεσίες μας. Αν ο τελικός χρήστης γνωρίζει κάποια (πιθανή) παραβίαση ασφαλείας, όπως κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη διαβίβαση δεδομένων (προσωπικού χαρακτήρα), ή αν ο τελικός χρήστης πιστεύει ότι ενδέχεται να συμβεί τέτοια παραβίαση, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τη Bakeronline. Ο τελικός χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο (σχετιζόμενο) πρόσωπο δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό άλλου εγγεγραμμένου προσώπου ή εμπόρου. Ο τελικός χρήστης δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά τον κωδικό πρόσβασής του.

ΔΙΚΑIΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του υπό την προϋπόθεση ότι ο καταχωρημένος έμπορος δεν έχει εγκρίνει ακόμα την παραγγελία. Ο καταχωρημένος έμπορος έχει πάντοτε το δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία. Σε περίπτωση έγκρισης/απόρριψης, ο τελικός χρήστης θα λάβει ένα email. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του από τη στιγμή που ο καταχωρημένος έμπορος ενέκρινε την παραγγελία. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ του καταχωρημένου εμπόρου και του τελικού χρήστη. Ο τελικός χρήστης μπορεί πάντοτε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την εξόφληση της παραγγελίας σε περίπτωση απουσίας κατά τη στιγμή της παραλαβής. Στην περίπτωση κατ’ οίκον παράδοσης, ο τελικός χρήστης θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να παραλάβει την παραγγελία κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο. Αν ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να τηρήσει τον συμφωνηθέντα χρόνο, πρέπει να ενημερώσει τον καταχωρημένο έμπορο τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα.
Ο καταχωρημένος έμπορος υποχρεούται μόνο να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια όσον αφορά την πρόσβαση, τη διαδικασία της παραγγελίας, την παράδοση ή άλλες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός του στην Bakeronline. Έχει το δικαίωμα να διαγράψει (μερικώς) το ηλεκτρονικό του κατάστημα ανά πάσα στιγμή λόγω συντήρησης, ενημέρωσης ή για άλλο λόγο, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ

Η διεύθυνση παραλαβής είναι η διεύθυνση του καταστήματος του καταχωρημένου εμπόρου στον οποίο υποβάλατε την παραγγελία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του καταχωρημένου εμπόρου. Η διεύθυνση παράδοσης καθορίζεται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Η Bakeronline δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερημένες ή «ξεχασμένες» παραγγελίες. Ο καταχωρημένος έμπορος παραμένει πάντοτε υπεύθυνος για την έγκαιρη προετοιμασία και παράδοση της παραγγελίας σας. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται, επί ποινή απώλειας των δικαιωμάτων του, να ελέγξει την παραγγελία κατά τη στιγμή της παραλαβής. Οποιοδήποτε πρόβλημα ή έλλειψη σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον καταχωρημένο έμπορο. Ο τελικός χρήστης φέρει το βάρος της απόδειξης.
Ο καταχωρημένος έμπορος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για καθυστερήσεις και/ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δυσκολιών εξαιτίας απεργιών, προβλημάτων του διακομιστή, ζητήματα μεταφοράς ή επικοινωνίας, πλημμύρες, πυρκαγιά, σφάλματα στον ιστότοπο, σφάλματα του παρόχου της υπηρεσίας πληρωμής, φυσικές καταστροφές, ... (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά).
Ο καταχωρημένος έμπορος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή προσωπικό τραυματισμό που οφείλεται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή ανεύθυνη χρήση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο τρίτου ή του τελικού χρήστη ή του αντιπροσώπου του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ισχύουν οι τιμές που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας. Μόνο στην περίπτωση «τιμής-στόχου» μπορεί η πραγματική τιμή να διαφέρει ελαφρώς στο κατάστημα (π.χ. στην περίπτωση που τα προϊόντα τιμολογούνται ανά κιλό). Ο καταχωρημένος έμπορος είναι υπεύθυνος για την αναγραφή των τιμών-στόχων. Αν χρησιμοποιήσει το χαρακτηριστικό «Τιμή-Στόχος» που παρέχει η Bakeronline, υπενθυμίζεται αρκετές φορές στον τελικό χρήστη η πιθανή αλλαγή της τιμής.
Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν πρόσθετο κόστος (π.χ. κόστος παράδοσης). Το πρόσθετο κόστος μπορεί να προστεθεί κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Ο καταχωρημένος έμπορος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των τιμών του. Η παραγγελία δεν θα υποβληθεί σε επεξεργασία ούτε θα προωθηθεί στον καταχωρημένο έμπορο αν η πληρωμή δεν εγκριθεί, εκτός αν ο τελικός χρήστης επέλεξε να πληρώσει κατά την παραλαβή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα σχετικά με το λογισμικό της Bakeronline, συμπεριλαμβανομένων του εμπορικού σήματος, της επωνυμίας, του λογοτύπου, του σχεδίου, της διάταξης, του κώδικα, της ιδέας, των διαδικασιών, … (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) της Bakeronline παραμένουν πάντοτε ιδιοκτησία της Bakeronline και δεν θα μεταβιβαστούν ποτέ στον τελικό χρήστη. Περαιτέρω, οι φωτογραφίες που λήφθηκαν από τον φωτογράφο της Bakeronline παραμένουν ιδιοκτησία της Bakeronline. Ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που διατίθενται στις Υπηρεσίες μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο καταχωρημένος έμπορος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με το προϊόν και πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ορθές και πλήρεις. Τα προϊόντα παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και οι εικόνες δημιουργούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στη λεπτομέρεια. Ωστόσο, παρέχονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης προκειμένου να διευκολύνουν την επιλογή του τελικού χρήστη. Τα προϊόντα στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρουν οπτικά (π.χ. χρώμα, όγκος και σχήμα). Η Bakeronline δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες οι οποίες διατίθενται στον ιστότοπο ενός καταχωρημένου εμπόρου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Τα Δικαστήρια της δικαστικής περιφέρειας της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν διαφορών. Στην περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους δεν είναι νόμιμος, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ανά πάσα στιγμή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε ερώτηση, αίτημα ή σχόλιο σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας είναι ευπρόσδεκτο και θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Ghent, Βέλγιο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +32 491.36.36.28 ή μέσω email στο info@bakeronline.gr.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή. Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνονται εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας για τα cookies περιλαμβάνονται εδώ.

Γενικοί όροι Καταχωρημένοι έμποροι

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Ghent, Βέλγιο, (VAT BE0543469620), εφεξής «Bakeronline», και θεωρούμε πολύ σημαντικά τα δικαιώματά σας. Οι παρόντες γενικοί όροι παρέχουν πληροφορίες για τη νομική κατάστασή σας κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, της εφαρμογής του ιστοτόπου και της εφαρμογής, εφεξής «Υπηρεσίες». Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Οι όροι αυτοί, καθώς και οι όροι για τους τελικούς χρήστες, όπως ορίζονται ανωτέρω, ισχύουν για όλες τις προσφορές, τις παραγγελίες, τις συμφωνίες,… (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με και/ή μέσω της Bakeronline.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Bakeronline παρέχει μια πλατφόρμα επικοινωνίας, παραγγελιών και συναλλαγών σε καταχωρημένους εμπόρους και τους πελάτες τους, τους τελικούς χρήστες. Μέσω των Υπηρεσιών της Bakeronline οι εγγεγραμμένοι τελικοί χρήστες μπορούν να παραγγείλουν (και εφόσον ισχύει, να πληρώσουν) ηλεκτρονικά στους καταχωρημένους εμπόρους. Η Bakeronline δεν είναι συμβαλλόμενος ούτε μεσολαβητής αλλά παρέχει μόνο την απαραίτητη υποδομή στους καταχωρημένους εμπόρους και τους τελικούς χρήστες.

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ως έμπορος μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταχωρήσετε την εταιρεία σας στις Υπηρεσίες μας. Ωστόσο, η Bakeronline έχει το δικαίωμα να απορρίψει την καταχώρησή σας ή σε περίπτωση κατάχρησης ή απάτης να την ακυρώσει. Η καταχώρηση δεν εγείρει αξιώσεις. Μετά την καταχώρησή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε το προσωπικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα. Έχετε το δικαίωμα να μελετήσετε τις ρυθμίσεις μας δωρεάν για 15 ημέρες. Την 15η ημέρα θα λάβετε το πρώτο τιμολόγιο για τους επόμενους 12 μήνες ανεξάρτητα από την κατάσταση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος εκείνη τη στιγμή. Η σύμβαση μεταξύ της Bakeronline και του καταχωρημένου εμπόρου για τη χρήση των Υπηρεσιών της Bakeronline συνάπτεται κατά τη στιγμή της εγγραφής και μετά την επιβεβαίωση από τη Bakeronline, κατά κανόνα, μέσω email ή παροχής πρόσβασης στον καταχωρημένο έμπορο στις Υπηρεσίες. Το πρώτο τιμολόγιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαίωση της σύμβασης. Η σύμβαση θα αποσταλεί την ίδια εβδομάδα με το πρώτο τιμολόγιο. Κατά την έναρξη, θα λάβετε επίσης το υλικό μάρκετινγκ της προτίμησής σας.
Ο καταχωρημένος έμπορος δεσμεύεται να προφυλάσσει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τον κωδικό πρόσβασής του και τα άλλα δεδομένα (προσωπικού χαρακτήρα) που καταχώρησε κατά και μετά την εγγραφή του στις Υπηρεσίες μας. Αν ο καταχωρημένος έμπορος γνωρίζει κάποια (πιθανή) παραβίαση ασφαλείας, όπως κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη διαβίβαση δεδομένων (προσωπικού χαρακτήρα), ή αν ο καταχωρημένος έμπορος πιστεύει ότι ενδέχεται να συμβεί τέτοια παραβίαση, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τη Bakeronline. Ο καταχωρημένος έμπορος ή οποιοδήποτε άλλο (σχετιζόμενο) πρόσωπο δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό άλλου εγγεγραμμένου προσώπου ή εμπόρου. Ο καταχωρημένος έμπορος δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά τον κωδικό πρόσβασής του.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τιμολόγια της Bakeronline πρέπει να εξοφλούνται εντός 30 ημερών εκτός αν άλλως ορίζεται στο τιμολόγιο. Η Bakeronline χρεώνει μόνο μια μηνιαία αμοιβή. Οι καθημερινές ενημερώσεις θα είναι πάντοτε δωρεάν. Μόνο αν θέλετε να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα θα σας γίνει κάποια πρόταση. Η άμεση χρέωση είναι η τυπική μέθοδος πληρωμής.
Για κάθε τιμολόγιο που δεν έχει εξοφληθεί πλήρως την ημερομηνία πληρωμής, υποχρεούστε να καταβάλλετε, σύμφωνα με τον νόμο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για αθέτηση πληρωμής, τόκο υπερημερίας 2% μηνιαίως, όπου θεωρείται ότι ένας μήνας που ήδη έχει ξεκινήσει έχει συμπληρωθεί, ενώ το οφειλόμενο ποσό θα επαυξηθεί με το σύνολο των εξόδων είσπραξης που κατέβαλε η Bakeronline όσον αφορά την είσπραξη της οφειλής, συν 20% επί του ποσού του τιμολογίου, με ένα ελάχιστο ποσό ύψους 150 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ως κατ’ αποκοπή ποσό αποζημίωσης, ανεξάρτητα από το δικαίωμα της Bakeronline να αξιώσει υψηλότερη αποζημίωση. Η Bakeronline διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναστείλει (προσωρινά) τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του ιστοτόπου μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Η σύμβαση ανανεώνεται σιωπηρά ετησίως εκτός αν η Bakeronline ή ο καταχωρημένος έμπορος την καταγγείλει εγγράφως τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση θα λυθεί την ισχύουσα ημερομηνία εκπνοής και όλα τα δεδομένα που αφορούν τον καταχωρημένο έμπορο θα διαγραφούν.

ΔΙΚΑIΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡHΣΗΣ

Ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του υπό την προϋπόθεση ότι ο καταχωρημένος έμπορος δεν έχει εγκρίνει ακόμα την παραγγελία. Ο καταχωρημένος έμπορος έχει πάντοτε το δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία. Σε περίπτωση έγκρισης/απόρριψης, ο τελικός χρήστης θα λάβει ένα email. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του από τη στιγμή που ο καταχωρημένος έμπορος ενέκρινε την παραγγελία. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ του καταχωρημένου εμπόρου και του τελικού χρήστη. Ο τελικός χρήστης μπορεί πάντοτε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την εξόφληση της παραγγελίας σε περίπτωση απουσίας κατά τη στιγμή της παραλαβής. Στην περίπτωση κατ’ οίκον παράδοσης, ο τελικός χρήστης θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να παραλάβει την παραγγελία κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο. Αν ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να τηρήσει τον συμφωνηθέντα χρόνο, πρέπει να ενημερώσει τον καταχωρημένο έμπορο τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα.
Ο καταχωρημένος έμπορος υποχρεούται μόνο να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια όσον αφορά την πρόσβαση, τη διαδικασία της παραγγελίας, την παράδοση ή άλλες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός του στην Bakeronline. Έχει το δικαίωμα να διαγράψει (μερικώς) το ηλεκτρονικό του κατάστημα ανά πάσα στιγμή λόγω συντήρησης, ενημέρωσης ή για άλλο λόγο, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η σύμβαση μεταξύ της Bakeronline και του καταχωρημένου εμπόρου προβλέπει μόνο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Bakeronline και του καταχωρημένου εμπόρου. Η Bakeronline δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί υπεύθυνη για υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση μεταξύ του καταχωρημένου εμπόρου και του τελικού χρήστη. Ο καταχωρημένος έμπορος είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος όσον αφορά (τη διαχείριση) το ηλεκτρονικό του κατάστημα μέσω της Bakeronline. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η Bakeronline δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες και/ή απολεσθέντα κέρδη, απεργίες, απώλεια ευκαιριών, απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων, κακή διαχείριση, σπατάλη χρόνου (εργασίας) ή οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις που οφείλονται στη χρήση των Υπηρεσιών της Bakeronline, με εξαίρεση τις σκόπιμες ενέργειες. Ο καταχωρημένος έμπορος παραμένει πάντα υπεύθυνος για την έγκαιρη προετοιμασία των παραγγελιών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα σχετικά με το λογισμικό της Bakeronline, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού σήματος, της επωνυμίας, του λογοτύπου, του σχεδίου, της διάταξης, του κώδικα, της ιδέας, των διαδικασιών, … (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) της Bakeronline παραμένουν πάντα ιδιοκτησία της Bakeronline και ποτέ δεν θα μεταβιβαστούν στον καταχωρημένο έμπορο. Περαιτέρω, οι φωτογραφίες που λήφθηκαν από τον φωτογράφο της Bakeronline παραμένουν ιδιοκτησία της Bakeronline. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και που παρέχονται από τον καταχωρημένο έμπορο (όπως όνομα, ώρες λειτουργίας, προϊόντα, ...) αποτελούν ιδιοκτησία του καταχωρημένου εμπόρου. Ο καταχωρημένος έμπορος και η Bakeronline θα τηρήσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της σύμβασης και όλες τις ιδιότητες που περιλαμβάνει, με εξαίρεση την περίπτωση νομικής υποχρέωσης, ανωτέρας βίας ή την περίπτωση όπου οι πληροφορίες αυτές ήταν ήδη γνωστές πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή όταν οι πληροφορίες αποτελούν ήδη δημόσιο κτήμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο καταχωρημένος έμπορος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με το προϊόν και πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ορθές και πλήρεις. Η Bakeronline δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες οι οποίες διατίθενται στον ιστότοπο ενός καταχωρημένου εμπόρου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Τα Δικαστήρια της δικαστικής περιφέρειας της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν διαφορών. Στην περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους δεν είναι νόμιμος, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ανά πάσα στιγμή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε ερώτηση, αίτημα ή σχόλιο σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας είναι ευπρόσδεκτο και θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Ghent, Βέλγιο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +32 491.36.36.28 ή μέσω email στο info@bakeronline.gr.